top of page

תכנית ליווי בוגרים

מטרת התכנית

צעירים בישראל, בני גילם של בוגרי דארנא, זוכים בדרך כלל לקבל סיוע ועזרה מהוריהם ומהסביבה הקרובה גם לאחר הגיעם לגיל 18. בניגוד אליהם, רוב בוגרי פנימיית דארנא נעדרים עורף משפחתי שיתמוך בהם במעבר לחיים עצמאיים וחסרים להם תמיכה וליווי שימנעו את הדרדרותם בחזרה לעולם הפשע לאחר שסיימו את הפנימיה. 

 

לאור זאת, אנו מפעילים "תכנית בוגרים" שבמסגרתה אנו ממשיכים ללוות באופן אישי את כל הבוגרים שסיימו את שהייתם בפנימיה. העמותה מעסיקה עובדת שתפקידה לעזור לבוגרים בתחומים שונים, כל אחד לפי צרכיו, ובכלל זאת סיוע במציאת עבודה, מגורים, ליווי פיננסי וכל סיוע אחר שצעירים בגיל זה מקבלים מהתא המשפחתי שלהם. 

 

בנוסף, שכרנו דירה שתשמש למגורים של בוגרים חסרי עורף משפחתי בתקופה שלפני השירות הצבאי, במהלך השירות, בזמן לימודים אקדמיים וכו'. כיום מתגוררים בדירה שלושה בוגרים. 
 

תכנית הבוגרים חשובה גם לנערים הצעירים יותר השוהים בפנימיה, כיון שהיא נותנת להם ביטחון שבגיל 18 לא תמתין להם תהום, אליה הם עלולים ליפול, והיא מגבירה את המוטיבציה שלהם להתמיד בתהליך השיקום. 

תרמו לנו 

עיזרו להגשים את החזון 

heart_white.png
bottom of page